EN

NL

PRIVACYVERKLARING

Stichting Art Zuiderzee Route

 

Stichting Art Zuiderzee Route is de verantwoordelijke voor de persoonsgegevensverwerking, zoals omschreven in deze privacyverklaring.

 

Postadres: Kerkepad 18, 1131 XN, Volendam

E-mailadres: info@artzuiderzee.com

Telefoonnummer: 0031 (0)6 48 14 03 47

KvK-nummer: 90774078

Btw-nummer: NL865448838B01

 

Stichting Art Zuiderzee Route stelt deze privacyverklaring op om inzicht te geven over het gebruik van persoonsgegevens op www.artzuiderzee.com (hierna "de website"), en alle aan de website gerelateerde domeinen.

 

Onder persoonsgegevens worden alle gegevens verstaan waarmee een individu geïdentificeerd kan worden, zoals de naam, het klantnummer en de persoonlijke contactgegevens. Gegevens die niet persoonlijk zijn, maar in combinatie met persoonlijke gegevens tot identificatie van de gebruiker leiden, hebben tevens te gelden als persoonsgegevens.

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op iedereen die de website bezoekt, of op enig andere wijze met de website communiceert (hierna "de gebruiker").

 

Stichting Art Zuiderzee Route verbindt zich ertoe de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming in acht te nemen.

 

Stichting Art Zuiderzee Route draagt zorg voor passende maatregelen ter bescherming van de verzamelde en verwerkte persoonsgegevens.

 

In het geval van vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring, of andere aan privacybescherming gerelateerde vragen, kan contact opgenomen worden via:

 

E-mailadres: info@artzuiderzee.com

Telefoonnummer: +31 (0)6 48 15 03 47.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op: 21 juli 2023.

 

 

1. WELKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT

 

Bij het gebruik van de website of diensten van Stichting Art Zuiderzee Route kunnen de volgende persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt:

 

Voor- en achternaam, e-mailadres, woonadres.

 

 

2. DOEL VAN DE VERWERKING VAN DE GEGEVENS

 

Met inachtneming van de privacywetgeving, worden de persoonsgegevens van de gebruikers uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

 

Voor de aflevering van bestelde producten; Voor de uitvoering van bestelde diensten; Ter beschikbaarstelling van aanbod die aansluiten bij de interesses van de gebruiker.

 

In navolging van artikel 6 Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft de verwerking van persoonsgegevens voor de bovengenoemde doeleinden de volgende grondslag:

 

• De gebruiker heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens. (lid 1 sub a) De gegeven toestemming kan te allen tijde door de gebruiker worden ingetrokken.

 

• De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met de gebruiker. (lid 1 sub b)

 

• De verwerking is noodzakelijk om een taak van algemeen belang of openbaar gezag uit te oefenen. (lid 1 sub e)

 

 

3. ONTVANGERS VAN DE PERSOONSGEGEVENS

 

Persoonsgegevens kunnen door Stichting Art Zuiderzee Route worden verstrekt aan derden, indien dit verenigbaar is met het in deze privacyverklaring genoemde doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. De gegevens kunnen in opdracht van Stichting Art Zuiderzee Route worden doorgegeven aan de volgende ontvangers:

 

Leverancier die Art Zuiderzee Tickets (inclusief Mijn Art Zuiderzee Gidsen en Art Zuiderzee Stempelkaart) en Art Zuiderzee Boeken verstuurd.

 

Persoonsgegevens worden enkel verstrekt voor de periode en omvang die noodzakelijk is voor de uitvoering van de door Stichting Art Zuiderzee Route gegeven opdracht aan de ontvangers.

 

In alle gevallen van verstrekking van persoonsgegevens aan derden, draagt Stichting Art Zuiderzee Route er zorg voor dat de gegevens enkel voor de beoogde doeleinden worden gebruikt en overeenkomstig het wettelijk verzekerde beschermingsniveau worden bewaard.

 

Stichting Art Zuiderzee Route verkoopt de gegevens van de gebruiker nooit voor commerciële doeleinden.

 

 

4. BEWAARTERMIJN VAN DE GEGEVENS

 

De persoonsgegevens worden door Stichting Art Zuiderzee Route niet langer gebruikt of opgeslagen dan noodzakelijk is voor het bereiken van de doelstellingen waarvoor de gegevens worden verzameld overeenkomstig deze overeenkomst.

 

 

5. RECHTEN VAN DE GEBRUIKERS

 

De gebruiker van de website kan op ieder moment zijn rechten uitoefenen ten aanzien van Stichting Art Zuiderzee Route.

 

De gebruiker kan zijn verzoek tot de uitoefening van één of meer van zijn rechten kenbaar maken aan Stichting Art Zuiderzee Route middels één van de in deze privacyverklaring genoemde contactgegevens van Stichting Art Zuiderzee Route.

 

Stichting Art Zuiderzee Route geeft gehoor aan het verzoek van de gebruiker, tenzij het verzoek ongegrond of buitensporig is.

 

Stichting Art Zuiderzee Route geeft uiterlijk binnen een maand na het verzoek reactie op het verzoek van de gebruiker, ook wanneer geen gehoor wordt gegeven aan het verzoek.

 

De reactie op het verzoek dient duidelijk te zijn voor de gebruiker, en dient schriftelijk of via andere (elektronische) middelen te worden verstrekt aan de gebruiker.

 

a. Recht op informatie over de verwerkingen

 

De gebruiker van de website heeft het recht op een duidelijke en transparante uitleg over de gegevensverwerking.

 

Middels deze privacyverklaring verstrekt Stichting Art Zuiderzee Route informatie over de bron van de gegevens, de gegevensontvanger(s), de doelstellingen, noodzakelijkheid en grondslag van de gegevensverwerking, de waarborgen voor gegevensbescherming, de bewaartermijn, de contactgegevens voor klachten, de rechten van de gebruiker.

 

b. Recht van inzage

 

De gebruiker van de website heeft het recht om, met redelijke tussenpozen, zijn persoonsgegevens die zijn verzameld in te zien.

 

Stichting Art Zuiderzee Route verstrekt de gebruiker, indien hierom is verzocht, inzage in een overzicht met in ieder geval de volgende gegevens met betrekking tot de gebruiker:

 

• de doelstellingen voor de gegevensverwerking;

• de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;

• de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie • de persoonsgegevens worden doorgegeven;

• de bewaartermijn van de persoonsgegevens;

• het recht op wijziging, verwijdering, beperking, of bezwaar;

• het recht om een klacht in te dienen.

 

Wanneer de gebruiker verzoekt tot inzage in zijn verzamelde persoonsgegevens, wordt voordat inzage wordt gegeven, de identiteit van de gebruiker vastgesteld door Stichting Art Zuiderzee Route.

 

Indien een kopie van de gegevens wordt verstrekt aan de gebruiker, worden voor de verstrekking van de kopie geen kosten in rekening gebracht, tenzij de gebruiker meerdere kopieën wil ontvangen en hier op basis van administratieve kosten een redelijke vergoeding voor gevraagd kan worden.

 

De kopie wordt schriftelijk aangeboden, waaronder begrepen in elektronische vorm.

 

Indien de gebruiker het verzoek tot inzage elektronisch indient, wordt de kopie van de gegevens eveneens middels elektronische vorm verstrekt, tenzij de gebruiker anders verzoekt.

 

Een kopie van de persoonsgegevens wordt binnen een maand na het verzoek aan de gebruiker verstrekt.

 

c. Recht op rectificatie

 

De gebruiker van de website heeft het recht om zijn persoonsgegevens te corrigeren of aan te vullen indien deze niet accuraat zijn.

 

Indien de gebruiker niet de mogelijkheid heeft om zijn persoonsgegevens zelf te corrigeren of aan te vullen, kan de gebruiker Stichting Art Zuiderzee Route opdragen zijn persoonsgegevens te corrigeren of aan te vullen.

 

Stichting Art Zuiderzee Route brengt alle ontvangers van de persoonsgegevens op de hoogte van de gewijzigde gegevens, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredige inspanning vergt in verhouding tot de belangen van de gebruiker. Stichting Art Zuiderzee Route verstrekt de gebruiker informatie over deze ontvangers indien de gebruiker hierom verzoekt.

 

d. Recht op gegevenswissing

 

De gebruiker van de website heeft het recht om zijn verzamelde persoonsgegevens door Stichting Art Zuiderzee Route te laten wissen, indien sprake is van één van de in artikel 17, lid 1 Algemene verordening gegevensbescherming genoemde situaties.

 

Tevens heeft de gebruiker het recht om 'vergeten te worden' indien Stichting Art Zuiderzee Route persoonsgegevens van de gebruiker openbaar heeft gemaakt en de gebruiker verzoekt om uitwissing van zijn gegevens. Stichting Art Zuiderzee Route dient in dit geval de nodige maatregelen te nemen om andere verwerkingsverantwoordelijken op de hoogte te brengen dat de gebruiker zijn persoonsgegevens of enig kopie hiervan wil uitwissen.

 

Er hoeft geen gehoor te worden gegeven aan een verzoek tot uitwissing van persoonsgegevens indien de verwerking van de gegevens nodig is voor één van de in artikel 17, lid 3 Algemene verordening gegevensbescherming genoemde redenen.

 

e. Recht op beperking van de verwerking

 

De gebruiker van de website heeft het recht om de verwerking van zijn persoonsgegevens te beperken indien sprake is van één van de in artikel 18, lid 1 Algemene verordening gegevensbescherming genoemde situaties.

 

In het geval van de uitoefening van de beperking van de persoonsgegevensverwerking mogen de gegevens enkel worden verwerkt:

 

• met de toestemming van de gebruiker;

• voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;

• ter bescherming van de rechten van derden of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Europese Unie of een lidstaat.

 

Stichting Art Zuiderzee Route brengt alle ontvangers van de persoonsgegevens op de hoogte van de beperking van de gegevensverwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredige inspanning vergt in verhouding tot de belangen van de gebruiker. Stichting Art Zuiderzee Route verstrekt de gebruiker informatie over deze ontvangers indien de gebruiker hierom verzoekt.

 

f. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

 

De gebruiker van de website heeft het recht om zijn persoonsgegevens te verkrijgen van Stichting Art Zuiderzee Route in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm en door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, zonder dat Stichting Art Zuiderzee Route hem hierbij hindert, indien sprake is van één van de in artikel 20, lid 1 Algemene verordening gegevensbescherming genoemde situaties.

 

Indien de gebruiker zijn recht op overdraagbaarheid van gegevens uitoefent, heeft de gebruiker tevens het recht dat de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene naar de andere verwerkingsverantwoordelijke worden doorgestuurd, tenzij dit technisch niet mogelijk is.

 

De uitoefening van het recht op overdraagbaarheid laat het recht tot gegevenswissing onverlet. Dat recht geldt niet voor de verwerking die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan Stichting Art Zuiderzee Route opgedragen is.

 

De uitoefening van het recht op overdraagbaarheid doet geen afbreuk aan de rechten en vrijheden van derden.

 

g. Recht van bezwaar

 

De gebruiker van de website heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken, vanwege zijn specifieke situatie, tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens door Stichting Art Zuiderzee Route.

 

In bovenstaand geval zal Stichting Art Zuiderzee Route staken met de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruiker, tenzij Stichting Art Zuiderzee Route dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kan aanvoeren die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de gebruiker, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

 

Bij verwerking van de persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden, heeft de gebruiker te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens.

 

Indien de gebruiker bezwaar maakt tegen gegevensverwerking ten behoeve van direct marketing, worden de gegevens niet langer voor deze doeleinden verwerkt.

 

h. Klachtrecht

 

De gebruiker van de website heeft het recht om een klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking van zijn persoonsgegevens door Stichting Art Zuiderzee Route bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Zowel klachten met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruiker, als klachten met betrekking tot onjuiste naleving van de toepasselijke wetgeving kunnen worden ingediend.

 

De Autoriteit Persoonsgegevens is in Nederland aangesteld voor het houden van toezicht op persoonsgegevensverwerking. Informatie met betrekking tot de Autoriteit Persoonsgegevens kan gevonden worden op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

 

 

6. WIJZIGING VAN DE PRIVACYVERKLARING

 

Deze privacyverklaring kan in verband met nieuwe ontwikkelingen van de website of een aanpassing van de wettelijke verplichtingen gewijzigd worden.

 

De meest recente versie van de privacyverklaring kan geraadpleegd worden op de website. Hierbij staat de laatste wijzigingsdatum vermeld.

ART ZUIDERZEE

KUNSTROUTE ROND DE ZUIDERZEE

KUNSTENAARS

STORY

De eerste Art Zuiderzee Route vindt plaats in de zomer van 21 juni t/m 8 september 2024, duurt 80 dagen en is 408 km lang.

 

Art Zuiderzee is een zomerse kunstroute en toont internationale en nationale site-specific beeldende kunst in of rond cultureel erfgoed dat deel uitmaakt van het Zuiderzeegebied. Art Zuiderzee bestaat uit (e)fiets- en vaarroutes en verbindt alles in en rond het Zuiderzeegebied.

 

De Art Zuiderzee Bezoeker ervaart de diversiteit en rijkdom van dit gebied in heden en verleden door middel van kunst, cultureel erfgoed en de omgeving. Hollands water en landschap, musea, architectuur, pittoreske dorpjes en steden omringen het watergebied als een gouden cirkel en zijn als verborgen parels.

 

Art Zuiderzee neemt je mee door de tijd!

Reserveer je ticket op voorhand.

Stichting Art Zuiderzee Route

Contact

Doelstelling

Beleidsplan Culturele ANBI

 

Over ons

Founder Director

Bestuur

Curator supervisor

Financieel adviseur

Comité van aanbeveling

Kinderambassadeur

 

Samenwerkingen

Partners & Samenwerkingen

Sponsoring

Deelnemen

Vacatures

 

Art Zuiderzee 2024

Tickets

Artist in Residence

Art Zuiderzee Routemap

Locatie deelnemers

 

Contact

Stichting Art Zuiderzee Route

Kerkepad 18

1131 XN Volendam

Nederland

 

+31 (0)6 48 15 03 47

Info@artzuiderzee.com

 

Schrijf je in voor de Art Zuiderzee Gouden Cirkel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIVACYVERKLARING

DISCLAIMER

 

 

Formulier verzenden...

Er is een fout opgetreden in de server.

Bedankt

 

 

Art Zuiderzee geeft de toekomst een verleden en het verleden een toekomst

 

i-DEPOT P.C. HART 2016 - present